25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: Bài tập phát âm

  0
  Bài tập chương 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

  1. A. middle B. mile C. kind D. time
  2. A. spear B. breakfast C. fear D. hear
  3. A. shown B. flown C. known D. crown
  4. A. accountant B. around C. found D. country
  5. A. post B. host C. local D. prominent
  6. A. passed B. managed C. cleared D. threatened
  7. A. produced B. believed C. stopped D. laughed
  8. A. looks B. knows C. helps D. sits
  9. A. cooks B. loves C. joins D. spends
  ĐÁP ÁN: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.