25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: CD2: Bài tập trọng âm

  0
  Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

  1. A. apply            B. persuade              C. reduce                D. offer
  2. A. president     B. physicist              C. inventor             D. property
  3. A. economy      B. unemployment  C. communicate    D. particular
  4. A. explain         B. happen                C. decide                 D. combine
  5. A. conference   B. lecturer               C. researcher          D. referenceĐ
  ĐÁP ÁN: 1. 2. 3. 4. 5.