Bài 5: Viết lại câu hoàn chỉnh với các gợi ý bên dưới

  0
  I / already/ read /the book

  How/ long/ Anna/ been/ there?

  You/ ever/ lived/ Japan/before?

  Tom/ not/ met/ his sister/ last summer.

  You/ prepare/ the dinner/ yet?