Bài tập 1: Chia động từ to be theo dạng thích hợp

    0

    Bài tập 1: Chia động từ to be theo dạng thích hợp

    Hiện mỗi câu đều đang thiếu một động từ to be thích hợp, bạn hãy giúp FLYER điền động từ to be chính xác vào mỗi câu nhé:

    1. It……hot today.