Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

  0

  Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

  1. Đâu là tên một loài động vật

  2. Đâu là từ để chỉ một hành động

  3. Đâu là từ chỉ một loại bệnh

  4. “Eat someone’s lunch” dùng để chỉ

  5. Đâu là từ chỉ một vật dụng

  6. Đâu là từ chỉ một loài thực vật

  7. “Echolocation” có nghĩa là gì?

  8. Đâu là từ vựng chỉ một môn học

  9. “Eternal” có nghĩa là gì?

  10. “Emerald” có nghĩa là gì?