Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 11

  0
  Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống:

  1. vacination 
  2. pneumoni 
  3. contaious 
  4. nfect 
  5. hopitalise 
  6. symtom