Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 19

  0
  Dựa vào hình đã cho, điền danh từ vào chỗ trống (đủ số chữ cái)

  1. 5 letters:

  2. 5 letters:

  3. 6 letters:

  4. 4 letters:

  5. 8 letters: