Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 6

  0
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống tương ứng với phần mô tả (chú ý thì/ dạng số ít, số nhiều)

  prototype - surpassed - device - virtual - cutting-edge - speculated

  1. guessed  
  2. a machine invented for a specific purpose  
  3. the first working example of a machine  
  4. almost real  
  5. very modern  
  6. be greater than expected