Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

  0

  Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

  1. She is … kind to me.

  2. He can speak … 3 languages.

  3. She sings absolutely …

  4. “Extremely” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây:

  5. “Sometimes” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây:

  6. Chọn trạng từ đúng của “happy”:

  7. Chọn trạng từ đúng của “reliable”:

  8. Chọn trạng từ đúng của “enthusiastic”:

  9. Chọn trạng từ đúng của “fast”:

  10. “Just” thuộc loại nào trong số các loại trạng từ dưới đây: