Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”

  1. Đại từ nhân xưng có thể đóng vai trò là tân ngữ trong câu

  2. Đại từ nhân xưng có thể đóng vai trò là vị ngữ trong câu

  3. “Hers” là một đại từ sở hữu

  4. Tính từ sở hữu của “it” là “its”

  5. “Him” là hình thức đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 làm tân ngữ