Bài tập 2: Điền đáp án đúng vào chỗ trống

  0

  Bài tập 2: Điền đáp án đúng vào chỗ trống

  enjoys - playing - enjoy - the new car - yourself - finding - enjoy

  1. She reallythis party.

  2. Happy birthday! Enjoy!

  3. Do you enjoygames?

  4. Iplaying with my dog.

  5. He’s enjoying

  6. this reward. You deserved it.

  7. They enjoyhidden treasures on this island.