Bài tập 2: Phân loại các từ sau đây theo đúng nhóm

  0

  Bài tập 2: Phân loại các từ sau đây theo đúng nhóm

  Từ chỉ vật dụng

   

  Từ chỉ động vật

   

  Từ chỉ thời tiết, thiên nhiên

   

  Từ chỉ thực vật

   

  Từ chỉ nghề nghiệp

     1. Eagle 

  2. Engineer

  3. Eglantine

  4. Easel

  5. Eddy