Bài tập 2: Viết câu mới từ hai câu đã cho.

  0

  Bài tập 2: Viết câu mới từ hai câu đã cho.

  Name
  Email
  1. Dùng therefore nối 2 câu lại với nhau:

  + The police suspected him of relating to the girl’s death. 
  + They searched his house.

  2. Dùng as a result nối 2 câu lại với nhau:

  +  In the last ten years, many BC valleys have been clear-cut.
  + 142 species of salmon have become extinct.

  3. Dùng thus nối 2 câu lại với nhau

  + The boss is not satisfied.
  + We must prepare a new proposal.

  4. Dùng as a result nối 2 câu lại với nhau:

  + Hemp is related to the marijuana plant.
  + It is illegal in many countries.

  5. Dùng therefore nối 2 câu lại với nhau:

  + The two lines intersect.
  + They are not parallel.

  6. Dùng consequently nối 2 câu lại với nhau:

  + All the shops were closed.
  + We couldn’t buy any food.

  7. Dùng consequently nối 2 câu lại với nhau:

  + They didn’t find any proof of illegal activity.
  + The investigation with regard to these companies was terminated.

  8. Dùng thus nối 2 câu lại với nhau:

  + This detergent is highly concentrated.
  + you will need to dilute it.

  9. Dùng therefore nối 2 câu lại với nhau:

  + Nobody is perfect.
  + Nobody’s decisions are perfect either.

  10. Dùng hence nối 2 câu lại với nhau:

  + The roads were covered in ice.
  + It was not safe to drive.

  Previous article Bài tập 1:   Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
  Next article Gerund Quiz
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.