Bài tập 2000+ từ vựng tiếng Anh B1 theo 15 chủ đề trọng tâm của Cambridge – CHỦ ĐỀ 2: COLOURS

  0

  Welcome to your Bài tập 2000+ từ vựng tiếng Anh B1 theo 15 chủ đề trọng tâm của Cambridge – CHỦ ĐỀ 2: COLOURS

  Bài tập: Chọn từ thích hợp trả lời câu hỏi.

  1. What color is the sea?

  2. What color hair do Asians usually have?

  3. What color are the leaves usually?

  4. What color is a banana?

  5. What color is a strawberry?