Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  1. Trạng từ có thể đi với một trạng từ khác trong câu

  2. Trạng từ có thể đứng ở đầu câu

  3. “Well” là trạng từ chỉ mức độ

  4. “Often” là trạng từ chỉ tần suất

  5. “Just” là trạng từ nghi vấn

  6. “Besides” là trạng từ chỉ cách thức

  7.Trạng từ có thể dùng để bổ nghĩa cho danh từ

  8. Trạng từ có thể dùng để bổ nghĩa cho tính từ

  9. Khi sắp xếp các trạng từ trong câu, trạng từ chỉ nơi chốn sẽ đứng sau trạng từ chỉ cách thức

  10. “Lately” là trạng từ của “late”