Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  1. Cấu trúc đảo ngữ ta thường gặp nhất là dạng câu hỏi, khi trợ động từ đứng trước chủ ngữ.

  2. Cấu trúc đảo ngữ có thể bắt đầu bằng một trạng từ chỉ thời gian

  3. Trong cấu trúc đảo ngữ, “no sooner” sẽ đứng sau trợ động từ

  4. Trong cấu trúc đảo ngữ, only after” sẽ đứng trước động từ nguyên mẫu có “to”

  5. Trong cấu trúc đảo ngữ, “not only but also” sẽ đứng trước trợ động từ

  6. Trong cấu trúc đảo ngữ, “only” có thể đứng trước giới từ

  7. Trong cấu trúc đảo ngữ, cụm từ với “no” sẽ đứng trước trợ động từ

  8. Trong cấu trúc đảo ngữ ở câu điều kiện loại 1, “will” sẽ đảo lên đứng đầu câu

  9. Trong cấu trúc đảo ngữ ở câu điều kiện loại 2, “Be” sẽ đảo lên đứng đầu câu

  10. Trong cấu trúc đảo ngữ ở câu điều kiện loại 3, “Had” sẽ đảo lên đứng đầu câu