Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  1. “Should” là một trợ từ trong tiếng Anh

  2. Thán từ dùng để biểu đạt cảm xúc của người nói

  3. “Ought to” là một thán từ trong tiếng Anh

  4. “Oh” là một thán từ thứ cấp

  5. “Goodness” là một thán từ sơ cấp

  6. Thán từ nhẹ thuộc nhóm thán từ phân loại theo mức độ biểu hiện

  7. “Well” là một thán từ mạnh

  8. “Wow!” là một thán từ mạnh

  9. Có 3 cách phân loại thán từ theo cách thể hiện cảm xúc

  10. “Hello” là một thán từ dùng để chào hỏi

  11. “Look” là thán từ để bày tỏ niềm vui

  12. “Great!” là thán từ để bày tỏ niềm vui

  13. “Hooray” là thán từ để gợi sự chú ý

  14. Có thể sử dụng dấu chấm than với thán từ

  15. Có thể sử dụng dấu chấm hỏi với thán từ

  16. Thán từ không thể đặt ở cuối câu

  17. Thán từ không thể dùng như một câu đơn độc lập

  18. Thán từ thường đứng một mình, trong khi liên từ thì không đứng riêng và thường nằm giữa câu.

  19. “But” là một thán từ trong tiếng Anh

  20. Trong một số trường hợp, trạng từ cũng có thể được dùng như một thán từ