Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False”

  1. “Difficulty” là một tính từ trong tiếng Anh

  2. “Difficult” có thể đi với động từ nguyên mẫu không “to” (bare infinitive)

  3. “Difficult” có thể theo sau bởi nhiều giới từ khác nhau tùy thuộc vào từ ngay sau giới từ.

  4. “Difficult” có thể đi với động từ thêm “ing” (V-ing)

  5. “Difficult” có thể đi với một danh từ