Bài tập 4: Điền thán từ thích hợp vào từng nhóm tương ứng

  0

  Bài tập 4: Điền thán từ thích hợp vào từng nhóm tương ứng

  1. So

  2. Can

  3. Hmmm

  4. Hi!

  5. Ouch!

  6. Congratulations!

  7. Yo

  8. Bravo!

  9. What!

  10. Alas!