Bài tập 4: Điền từ cho sẵn vào vị trí thích hợp

  0

  Bài tập 4: Điền từ cho sẵn vào vị trí thích hợp

  mệnh đề - dấu chấm phẩy - dấu phẩy - cuối câu - dấu phẩy

  1. Nếu đặt ở đầu câu, “as a result” cần phải cótheo sau. Trong trường hợp này, nguyên nhân nằm ở câu trước và kết quả nằm ở câu sau, ngay phía sau cụm từ “as a result”. 
  2. Khi ở vị trí giữa câu, “as a result” thường đặt giữa 2 dấu phẩy; hoặc sau. Trong trường hợp này, “as a result” nối giữa 2 mệnh đề, nguyên nhân sẽ nằm ở mệnh đề trước, kết quả ở mệnh đề sau. 
  3. “As a result” có thể nằm ở
  4. Không cần đặtsau cụm từ “as a result of 
  5. Sau “as a result” là một