Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

  0

  Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

  1. Different as … and day

  2. Dime a …

  3. Dad fetch my …

  4. Dog-eat-...

  5. Dip your … in the water