Bài tập 4: Nối các từ đảo ngữ sau với những từ loại thích hợp

  0

  Bài tập 4: Nối các từ đảo ngữ sau với những từ loại thích hợp

  Động từ to be - Giới từ - Đại từ nhân xưng - Tính từ - Động từ

  1. Trạng từ chỉ nơi chốn +

  2. Only +

  3. So +

  4. Were +

  5. Such +