Bài tập 4: Sắp xếp những đại từ nhân xưng sau đây vào đúng hình thức của chúng

  0

  Bài tập 4: Sắp xếp những đại từ nhân xưng sau đây vào đúng hình thức của chúng

  Chủ ngữ

   

  Tân ngữ

   

  Đại từ sở hữu

   

  Tính từ sở hữu

   

  Đại từ phản thân

   


  1. You

  2. Her

  3. Yours

  4. Themselves

  5. Their

  6. Theirs

  7. He

  8. Mine

  9. Our

  10. Its