Bài tập 5: Chọn các đặc điểm phù hợp với từng loại câu (một số đặc điểm thuộc nhiều hơn một loại câu)

  0

  Bài tập 5: Chọn các đặc điểm phù hợp với từng loại câu (một số đặc điểm thuộc nhiều hơn một loại câu)

  1. Có ít nhất 2 mệnh đề độc lập

  2. Không có mệnh đề phụ

  3. Có ít nhất 1 mệnh đề phụ

  4. Có ít nhất 1 mệnh đề độc lập

  5. Nối các mệnh đề bằng liên từ phụ thuộc

  6. Nối các mệnh đề bằng các đại từ quan hệ

  7. Nối các mệnh đề bằng liên từ kết hợp

  8. Nối các mệnh đề bằng trạng từ liên kết

  9. Nối các mệnh đề bằng liên từ tương quan

  10. Nối các mệnh đề bằng dấu chấm phẩy