Bài tập 5: Điền từ loại thích hợp vào chỗ trống từ các từ cho sẵn

  0

  Bài tập 5: Điền từ loại thích hợp vào chỗ trống từ các từ cho sẵn

  “No longer” thường đứng:

  cấu trúc đảo ngữ - động từ khuyết thiếu - động từ chính - câu - động từ to be

  1. Trước:
  2. Sau:
  3. Cuối:
  4. Trong: