Bài tập 5: Hoàn thành những câu sau với các từ cho sẵn

    0

    Bài tập 5: Hoàn thành những câu sau với các từ cho sẵn

    daypack - dragonfishes - defend - daddy- database - diplomats - dementia - dirty work - decorator - durian - daddy longlegs - deficiency 

    1. … are cunning predators.