Bài tập 5: Nối các con vật bằng tiếng Anh sau đúng với nghĩa tiếng Việt của chúng

  0

  Bài tập 5: Nối các con vật bằng tiếng Anh sau đúng với nghĩa tiếng Việt của chúng

  Cobra - Parrot - Buffalo - Larva - Salmon

  Con vẹt:

  Rắn hổ mang:

  Cá hồi:

  Ấu trùng:

  Con trâu: