Bài tập âm câm trong tiếng anh 2

  0
  1. Chọn từ có âm ‘S’ câm

  2. Chọn từ có âm ‘H’ câm

  3. Chọn từ có âm ‘U’ câm

  4. Chọn từ có âm ‘K’ câm

  5. Chọn từ có âm ‘T’ câm