Bài tập âm tiết trong tiếng Anh

  0
  Câu 1: Âm "ea" nào sau đây phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 2: Âm "s" nào sau đây phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 3: Âm "o" nào phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 4: Âm "a" nào phát âm khác những từ còn lại?

  Câu 5: Âm "e" nào phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 6: Âm "a" nào phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 7: Âm "u" nào phát âm khác với những từ còn lại?

  Câu 8: Âm "s" nào phát âm khác những từ còn lại?