Bài tập 1: Các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

  0

  1. wake up
  2. go running
  3. vacuum
  4. set up the table
  5. get dressed
  6. gargle
  7. mediate