Bài tập cách đọc giờ trong tiếng Anh

  0
  Bài 4: Cách đọc ghi dưới đây đúng hay sai? Điền (Đ) nếu đúng, (S) nếu sai.

  • 7:50: It’s ten before eight
  • 8:54: It’s six after eight
  • 10:15: It’s forty-five minutes to eleven  
  • 10:45: It’s ten forty-five
  • 12:02: It’s two minutes past twelve. Good afternoon!