Bài tập Cách dùng Yet

  0
  Hoàn thành phần còn lại của các câu sau, sử dụng “yet” và phần gợi ý trong ngoặc

  1. He kept explaining his ideas but we didn’t understand.

  -> He kept explaining his ideas …………………………… (,)

  2. We are confident of our plan but still have a back-up one.

  -> We are confident of our plan …………………………… (and)

  3. I’m traveling but still bring my laptop along to work online.

  -> I’m traveling …………………………… (,)

  4. John prefers T-shirts but chose to buy a shirt yesterday.

  -> John prefers T-shirts …………………………… (and)

  5. He’s gained a lot of achievements but still feesl unconfident sometimes.

  -> He’s gained a lot of achievements …………………………… (,)

  6. She studied Business in university but is working as an artist now.

  -> She studied Business in university …………………………… (and)