Bài tập Cách dùng Yet

  0
  Hoàn thành phần còn lại của các câu sau, sử dụng “yet” và phần gợi ý trong ngoặc

  -> He kept explaining his ideas …………………………… (,)

  -> We are confident of our plan …………………………… (and)

  -> I’m traveling …………………………… (,)

  -> John prefers T-shirts …………………………… (and)

  -> He’s gained a lot of achievements …………………………… (,)

  -> She studied Business in university …………………………… (and)