Bài tập cấu trúc How about

    0
    Name
    Email