Bài tập danh động từ hoàn thành trong tiếng Anh

  0
  Điền dạng danh động từ hoàn thành bị động hoặc chủ động vào câu sau dựa trên động từ cho trước

  1. My mother was concerned about the wrong school for me (choose)
  2. to this school was my dream. (admit)
  3. Did you know they apologized for the vase? (break)
  4. She thanked me for her with her homework. (help)I remember that film when I was little. (watch).