Bài tập đông tây nam bắc tiếng Anh

  0
  1. Hướng đông viết trong tiếng Anh là? (Viết đầy đủ)

  2. Hướng Đông Bắc trong tiếng Anh là? (Viết đầy đủ)

  3. Hướng Tây Bắc trong tiếng Anh là? (Viết đầy đủ)

  4. Hướng Nam trong tiếng Anh là gì?(Viết đầy đủ)

  5. Hướng Tây Nam trong tiếng Anh viết tắt là gì?