Bài tập idioms thông dụng

  0

  Bài tập idioms thông dụng

  1. Làm hư bột hư đường:

  2. Không ngại khó khăn:

  3. Ngon lành nhất:

  4. Người ngôn lanh đáo để:

  5. Kẻ thống trị:

  6. Không có lửa sao có khói:

  7. Chó sủa là chó không cắn:

  8. Thời giờ đã mất thì không tìm lại được:

  9. Nhất cử lưỡng tiện:

  10. Nuôi ong tay áo: