bài tập ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

  0
  Bài tập: Chọn đáp án chính xác nhất cho các câu sau đây:

  1. I spent______time doing my homework.

  1. There are_____flowers in the garden.

  1. Hurry up! We don’t have____time.

  1. How____money do you have?

  1. She has_____friends.