Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  0

  Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  1. mix

  2. cut

  3. visit

  4. sing

  5. wash

  6. sleep

  7. make

  8. win

  9. bus

  10. peach