Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  0

  Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  1. Go

  2. Finish

  3. Do -

  4. Teach

  5. Fix

  6. Catch

  8. Miss

  9. Watch

  10. Push