Bài tập phó từ chỉ nơi chốn

  0
  Xác định trạng từ chỉ nơi chốn trong các câu sau:

  1. The thief ran away when he saw the police.
  2. Phoebe will study abroad next year.
  3. Chandler heard the doorbell ring, so he ran downstairs.
  4. The kids are playing outside.
  5. We stayed indoors during the storm.