Bài tập phó từ đánh giá, ước lượng

  0
  Điền chữ cái còn thiếu vào các trạng từ đánh giá sau:

  1. Surly 
  2. presumaly 
  3. seriosly 
  4. ertainly 
  5. defnitely