Bài tập Quy tắc xác định trọng âm

  0

  Welcome to your Bài tập Quy tắc xác định trọng âm

  1. Xác định trọng âm của các từ sau đây bằng cách viết số 1, 2, 3 ,4 tương ứng với vị trí trọng âm của từ.

  Ví dụ: eraser - 2 

  1. fascination
  2. command
  3. tomorrow
  4. pajamas
  5. notebook
  6. arrive
  7. dictionary
  8. begin
  9. wonderful

  2. Xác định trọng âm của các từ có 2 âm tiết sau bằng cách viết số 1, 2 tương ứng với vị trí trọng âm của từ

  1. empty
  2. improve
  3. routine
  4. stomach
  5. towels
  6. wedding
  7. guitars
  8. alarm
  9. control
  10. event
  11. happy
  12. bathroom
  13. lovely
  14. kitchen
  15. above
  16. weather
  17. protect
  18. crowded

  3. Xác định trọng âm của các từ có 3 âm tiết sau bằng cách viết số 1, 2 tương ứng với vị trí trọng âm của từ

  1. candidate
  2. ambitious
  3. immigrant
  4. intention
  5. relatives
  6. terrible
  7. tobacco
  8. potato
  9. uniform
  10. regular
  11. luxury
  12. invited
  13. edition
  14. government
  15. unhappy
  16. illegal
  17. arriving
  18. excellent

  4. Chọn đáp án có trọng âm khác với những từ còn lại

  1.

  2.

  3.

  4.

  5