Bài tập thì hiện tại đơn

    0
    evv

    1. I am .

    1. I am %BLANK%.

    1. I am .