Bài tập tiếng Anh lớp 3 – Danh từ số ít và số nhiều

  0
  Điền s/ es vào chỗ trống

  1. shoe
  2. dress
  3. dog
  4. dish
  5. girl
  6. peach