Bài tập tiếng Anh lớp 3 – Động từ tobe

  0
  Điền động từ To-be thích hợp vào chỗ trống.

  1. My name Alex.
  2. He a student.
  3. They studying in the class.
  4. This book mine.
  5. My father and my mother watching TV.