Bài tập tiếng anh lớp 3 – Nghe

  0
  Bài 1: Nghe và nối.  Đáp án: 
  one   two  three four five

  Bài 2: Nghe và chọn đáp án đúng.

  1. 

  2.

  3.

  4.

  5.

  Bài 3: Nghe và đánh số.
  Đáp án: 
  1.   2. 3. 4. 5.

  Bài 4: Nghe và hoàn thành câu.


  rainy

  on

  kite

  bathroom

  reading


  1. The is large.
  2. I have a new .
  3. My sister is .
  4. I like days.
  5. The book is the chair.