Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ II – Điền chữ cái còn thiếu

  0
  Nhìn tranh và điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ hoàn chỉnh.

  1. J CKET  
  2.   RESENT
  3. W NDERFUL
  4. EXPENSIV
  5. C LEBRATION
  6.   READ (bread)