Bài tập tiếng Anh lớp 5 Writing 1

    0
    Viết lại câu sau: