Bài tập tiếng Anh lớp 5 Writing 3

  0
  Cho những cụm từ như sau: get a burn, break your arm, cut your hand, thorns, fall off your bike. Viết câu trả lời đúng nhất

  Don’t touch the stove. You may

  Don’t climb the tree. You may

  Don’t play with knives. You may

  Don’t touch these roses. There are a lot of

  Don’t ride too fast. You may