Bài tập tiếng Anh lớp 8 – Chia động từ

  0

  Welcome to your Bài tập tiếng Anh lớp 8 - Chia động từ

  Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng để nói về điều mà bạn thích/không thích làm trong thời gian rảnh

  1. I adore (play) chess
  2. I love (read) book
  3. I fancy (play) computer games 
  4. I don’t mind (help) my mother with the housework 
  5. I don’t like (jog) in the park